ВУЗ ШАГ

група "Сонечко"

 
                  
 
 
                              
 
 

 
 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» передбачає створення  сприятливих  умов  для  особистісного  становлення  творчої самореалізації кожної дитини та формування у неї життєвої компетентності.

    Це  передбачає  поступовий  перехід  від  навчально -дисциплінарної  моделі освіти до особистісно-орієнтованої, яка спрямована на організацію «повноцінної життєдіяльності самої дитини як її активного суб’єкта» .  

У завданнях з логіко-математичного розвитку традиційний математичний

аспект  знань  поєднаний  з  логічним.  Можливість  і  доцільність  поєднання логічного  та  математичного  аспектів  були  предметом  дослідження  багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, як одне з основних завдань, що мають  розв’язуватися  в  дошкільному  віці,  визнано  перехід  від  конкретних емпіричних  знань  до  понять  наукового  характеру.  За  основу  введення  таких понять беруться різні математичні та логічні дії .

       Логіко-математична компетентність старшого дошкільника характеризується цілим комплексом умінь. Зокрема, дитина:

- здійснює  серіацію  за  величиною,  масою,  об’ємом,  розташуванням  у

просторі, перебігом подій у часі; класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю;

- вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;

- здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та логічні

задачі;

- виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності;

- прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виводить нові знання із засвоєного;

- уміє розмірковувати, обґрунтовувати, доводити й відстоювати

правильність свого міркування;

- правильно користується виразами, що означають положення предметів у

просторі, вказує напрямки, пов’язані з орієнтацією у часі;

- довільно,  у  потрібний  момент,  відтворює  знання,  легко  й  швидко

використовує  їх  у  різних  життєвих  ситуаціях,  проявляє  у  різних  формах активності  .

        Для  успішного  формування  логіко-математичних  понять  та  ефективного розвитку  розумових  здібностей  дітей  дошкільного  віку  необхідно розробити цілісний комплекс завдань, дидактичних ігор і вправ з формування та розвитку  кожного  поняття  у  процесі  пізнавальної  діяльності  дитини  з визначенням часу їх проведення і місця в режимі ДНЗ.

        Даний комплекс складається з урахуванням складності й обсягу навчального матеріалу,  вікових  та  індивідуальних  особливостей  дітей    групи.  Він передбачає формувальні, закріплюючі та контрольні заняття, розвивальні ігри з розширення й  узагальнення  знань,  продуктивні  і  репродуктивні  вправи  на розвиток предметних і розумових дій, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  дітей.  Відповідно  до  цього  змісту  доцільно  планувати  та  розробляти дидактичний матеріал для роботи з дітьми.

       Враховуючи  принципи  побудови  навчально-виховного  процесу,  його дидактичну логіку вихователі пропонують завдання, які передбачають:

1) поступове ускладнення матеріалу;

2) узгодження нового матеріалу з раніше вивченим;

3) систематичне повторення вже знайомого навчального матеріалу з метою

його міцного і повного засвоєння;

4) відповідність навчального матеріалу певній навчальній темі;

5) поєднання з іншими видами діяльності (інтегрованість);

6) самостійне  і  творче  використання  вивченого  матеріалу  дітьми  з

обов’язковим промовлянням власних думок у вигляді міркувань та умовиводів.

        Робота  з  дошкільниками  з  формування  логіко-математичних

понять  передбачає  систематичність,  цілеспрямованість  і  має  здійснюватися  з опорою  на  ті  види  діяльності,  які  найбільше сприяють  розумовому  розвитку дитини.

     Зрозуміло, що головна роль на заняттях відводиться розвитку дітей, тому заняття не замінюються ніяким іншим видом діяльності, навіть грою, особливо у старшому  дошкільному  віці,  оскільки  для  переходу  дитини  від  одного  виду провідної діяльності до іншого необхідне формування певного рівня готовності.

      Ігрова діяльність на заняттях у старшому дошкільному віці не повинна займати більшу  частину  заняття,  навіть  у  тому  випадку,  коли  ігри  добираються  на закріплення  навчального  матеріалу  і  забезпечують  математичну  підготовку дитини.  Головним  засобом  організації  навчання  старших  дошкільників  є пізнавальні завдання і вправи з формування, закріплення та розширення знань, а також  проблемні  завдання,  що  сприяють  розвитку  навичок  використання отриманих знань у нових практичних умовах.

Крім  того,  розроблені  спеціальні  проблемні  ситуації  дидактичні  вправи-таблиці,  спрямовують  увагу  дітей  на  розв’язання  різноманітних  логіко-математичних  завдань  та  розвивають  їх  кмітливість.  Діти  вчаться  міркувати, доводити  свою  думку,  обґрунтовувати  її,  робити  висновки.  Самостійне придумування розповідей за картинками надає простору дитячій  уяві, сприяє розвитку мови, мислення.