ВУЗ ШАГ

"Шахове королівство"

 

 

     

  Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, аналізувати її і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, є гра у шахи.

         Шахи для дітей – це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку.

        Шахи –  один з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Ними займається понад 700 тисяч чоловік. У нашій країні розвитку шахового спорту приділяється значна увага. Зокрема, вже понад півстоліття ведеться планомірна й цілеспрямована робота з юними шахістами. Вже нагромаджено чималий досвід використання шахів як одного з корисних видів гурткової роботи.

          Cучасне життя потребує від людини не шаблонних дій, а гнучко­го мислення, широкої ерудиції, вміння розв'язувати різні про­блеми. Інтелектуальний розвиток особистості слід починати з ран­нього дитинства. Дуже важливо виховати у дошкільників уміння концентрувати увагу, аналізувати ситуації та робити висновки, мо­делювати певну реальність і способи поведінки у ній. Шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно розв'язувати ці за­вдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.

        Гра у шахи вчить дітей діяти обдумано, адже у шахах є правило: доторкнувся до фігури — маєш нею ходити. Розмірковуючи над на­ступним ходом, діти вчаться прогнозувати майбутнє.

      Граючи у шахи, діти, до того ж, вчаться не падати духом, знаходи­ти вихід із будь-якої ситуації, відшуковувати різні способи розв'язання складних завдань.

     Гра у шахи розглядається як важливий елемент підготовки дошкільників до навчання у школі. Адже діти, які вміють грати у шахи, легше та швидше засвоюють шкільні дисципліни, насампе­ред математичного циклу.

    Гра у шахи сприяє активізації процесів пізнання та само­пізнання. Активна взаємодія дітей під час гри викликає у кожного з них потребу адекватніше сприймати себе самого та своїх одно­літків, а це, у свою чергу, стимулює розвиток самооцінки, само­регуляції та самоконтролю. Саморе­гуляція та самоконтроль є психічними механізмами, що сприяють формуван­ню компетентної особистості, впевне­ної у своїх силах, здібностях і можли­востях.

      За словами Василя Сухомлинського, вже у дошкільному віці серед дітей виділяються теоретики та мрійники. Шахи однаково необхідні і тим, і тим. Теоретикам вони допоможуть удоско­налити їхній логічний апарат, а мрій­никам дадуть змогу збалансувати здіб­ності, необхідні для навчання у школі. Практика роботи пока­зує, що гра у шахи багато дає і обдарованим дітям, і тим, які ще не проявили своїх здібностей. Тому починати навчання мудрої гри слід якнайраніше, але на доступному для дітей рівні.

         У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти України 2012 вперше у варіативній складовій визначено освітню лінію «Шахи».  Для реалізації даного освітньої лінії «Шахи» необхідні програмові завдання шахово-ігрової компетенції дітей передбачені у представленій авторській програмі гуртка «Шахи для дітей дошкільного віку».

      Метою даної програми  є організація та проведення гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку, формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи, розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та по­треби у набутті нових знань, засвоєння дітьми основних шахових понять та правил вза­ємодії з партнером під час гри у шахи, формування вміння планувати свою діяльність, контролю­вати та об'єктивно оцінювати себе.

       Роботу шахового гуртка можна розглядати в двох аспектах. Перший аспект –спортивний. З гуртківців можуть зрости розрядники, майстри спорту, які успішно виступатимуть у змаганнях на першість міста, області, країни. Другий аспект –  виховний. Заняття шахами справляють благотворний вплив на всіх дітей – незалежно від того, стануть вони спортсменами високої кваліфікації чи ні. Від чого ж залежить успішність роботи шахового гуртка? Насамперед від активності та вміння його керівника. Ентузіаст шахів, який любить дітей і прагне передати їм усе, що вміє та знає сам, заохотить до занять багатьох дітей, знайде спільників і в педагогічному колективі, і серед батьків.         

Робота шахового гуртка спрямована на розв'язання низки освітніх,   розвивальних, виховних і корекційних завдань.

                                                                                    

Освітні завдання:

 • ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у шахи;
 •  учити розмірковувати, запам'ятовувати, порівнювати, уза­гальнювати, будувати логічні ланцюжки, передбачати ре­зультати своєї діяльності;
 •  формувати вміння орієнтуватися на площині. 

 

Розвивальні завдання:

 • розвивати пізнавальні психічні процеси — увагу, уяву, пам'ять, мислення;
 •  удосконалювати пояснювальне мовлення;
 •  формувати довільність психічних процесів;
 •  розвивати вольову сферу особистості.

 

Виховні завдання:                                

 • виховувати самостійність, цілеспрямованість, наполегли­вість у досягненні мети.

 

Корекційні завдання:

 •  урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;
 • формувати здатність зосереджуватися на одному виді ді­яльності тривалий час.

 

          Дотримуючись таких основних принципів як:  відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх фізичного та психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації освітньо - виховного процесу, відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання, науковість,  доступність, комунікативна спрямованість інтеграція змісту і технології навчання та виконуючи завдання програми гуртка можна досягти таких результатів  :

 •   діти знають шахові терміни — «біле» і «чорне» поля, «горизон­таль», «вертикаль», «діагональ», «центр», «партнери», «по­чаткове положення», «білі», «чорні», «хід», «стояти під боєм», «довга і коротка рокіровки», «шах», «мат», «пат», «нічия»;
 •   знають назви шахових фігур — «пішак», «тура», «кінь», «слон», «ферзь»,  «король»;
 •  орієнтуються на шахівниці;
 •  правильно розміщують шахівницю між партнерами, розставляють фігури перед грою;
 •  розрізняють горизонталь, вертикаль, діагональ;
 •  знають правила, за якими ходить та б'є кожна фігура;
 •  грають кожною фігурою окремо і в сукупності з іншими фігурами;
 •  без порушень правил шахового кодексу: рокіруються, оголошують шах, ставлять мат.

               

 

 

 

 

                                                                         Річний план роботи.

 

 

Час проведення

 

 

 

Назва заняття

 

Мета заняття

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

1 заняття:

«В країні Шахових Чудес»

 

 

 

Мета: викликати у дітей інтерес до гри в шахи, залучити в чудовий світ казок і перетворень звичайної шахової дошки і фігур; активізувати розумову діяльність дошкільнят; виробляти у дітей наполегливість.

 

2 заняття: «Мудрець»

 

Мета: постаратися залучити дошкільнят в чудовий світ казок і перетворень звичайної шахової дошки і фігур; сприяти розширенню кругозору; виробляти у дітей витримку; розвивати мислення, пам'ять.

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

3 заняття: «Чарівна дошка»

 

 

 

Мета: познайомити з видом шахової дошки; поповнювати знання дошкільнят; вчити орієнтуватися на площині; розвивати спостережливість і мислення.

 

4 заняття: «Проспекти, вулиці і провулки Чарівної дошки»

 

Мета: вправляти дітей в швидкому і правильному знаходження полів, вертикалей та діагоналей, показуючи і називаючи їх уголос; вчити орієнтуватися на площині; тренувати логічне мислення і пам'ять; виробляти у дітей волю.

 

 

 

ЛИСТОПАД

 

5 заняття:

«Ні кроку назад»

 

 

 

Мета: познайомити з назвою шахової фігури - пішаком, її розташуванням і ходом; змушувати захоплюватися дивовижною грою (між пішаками); виробляти у дитини спокій; розвивати фантазію, уяву.

 

6 заняття: «Прямолінійна, нехитра фігура»

 

Мета: познайомити дітей з ще однією фігурою з королівської свити - турою, її розташуванням і ходом; вчити орієнтуватися на площині; виробляти у дитини впевненість у своїх силах; розвивати творчий потенціал дітей.

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

 

7 заняття: «Ввічливі слони»

 

 

 

 

Мета: ознайомити дітей з новою шаховою фігурою - «слоном» («офіцером»), з його розташуванням і ходом; розвивати фантазію, уяву; вчити орієнтуватися на площині; показати витонченість і красу окремих ходів.

 

8 заняття: «Могутня фігура»

 

Мета: познайомити з самою сильною і могутньою фігурою у шахах - ферзем, його розташуванням і пересуванням; вчити орієнтуватися на площині; поповнювати знання про світ шахів; виробляти стійкий характер; збагачувати дитячу фантазію.

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

9 заняття: «Стриб, скок і вбік»

 

 

 

 

Мета: познайомити з новою шаховою фігурою - конем, його розташуванням і пересуванням; залучити в чудовий світ казок і перетворень звичайної шахової дошки і фігур; активізувати розумову діяльність дошкільнят; тренувати логічне мислення.

 

10 заняття: «Король прагне бою»

 

Мета: познайомити з новою шаховою фігурою - королем, його розташуванням і пересуванням; продовжувати вчити орієнтуватися на площині; виробляти у дітей наполегливість; приносити естетичну насолоду.

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

 

11 заняття:

«Як Тура  схудла»

 

 

 

Мета: ознайомити з поняттям «рокіровка», її різновидами; розвивати спостережливість і увагу; розширювати кругозір дошкільнят; показати витонченість і красу окремих ходів; виробляти у дитини витримку.

 

12 заняття: «Нотація чарівної дошки»

 

Мета: ознайомити з поняттям «шахова нотація»; вчити записувати шахові партії; вчити орієнтуватися на площині; виробляти у дітей волю; показати витонченість і красу шахових комбінацій; тренувати пам'ять і увагу.

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

13 заняття: «Магічний квадрат»

 

 

 

Мета: познайомити дітей з поняттям «квадрат пішаки» і правилом квадрата; продовжувати розвивати інтерес до світу шахів; тренувати логічне мислення; виробляти у дитини спокій; збагачувати дитячу фантазію.

 

14 заняття: «Рятівниця - опозиція»

 

Мета: познайомити дітей з поняттям «опозиція» до короля з пішаком; поповнювати знання учнів; змушувати захоплюватися дивовижною грою; виробляти у дітей впевненість у своїх силах.

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

15 заняття: «Непереможний»

 

 

 

 

Мета: продовжувати розвивати інтерес до світу шахів; роз'яснити, як правильно починати гру і грати дебют; розглянути «хороші і погані» ходи в шаховій грі; виробляти у дітей стійкий характер; активізувати розумову діяльність дошкільнят; приносити естетичну насолоду від гри.

 

16 заняття: «Чарівний світ комбінацій»

 

Мета: продовжити знайомити дошкільнят з світом комбінацій («млин», «вилка», подвійний шах, матовий фінал); показати чари, витонченість і красу шахових комбінацій; продовжувати вчити орієнтуватися на площині; тренувати спостережливість і увагу.

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

17 заняття: «Виріши етюд, відгадай завдання - знайдеш удачу»

 

 

 

 

 

Мета: вчити дошкільнят вирішувати різні шахові етюди і завдання; вчити більш розумно і раціонально розпоряджатися невеликими шаховими силами, досягати виграшу або домагатися нічиєї, знаходити вихід з безнадійних положень з честю; продовжувати розвивати інтерес до світу шахів; виробляти у дитини наполегливість і витримку; розширювати кругозір.

 

18 заняття: «Здорові тілом - сильні духом!»

 

Мета: закріплювати, використовуючи фізичні вправи, пересування всіх шахових фігур; вчити захоплюватися дивовижною грою; виробляти у дітей впевненість у своїх силах і стійкий характер; розвивати фантазію, уяву, творчий потенціал дітей.