ВУЗ ШАГ

Передовий досвід роботи педагогів КДНЗ "Калинка"

 

 

Який же досвід слід вважати передовим? Аналізу поняття «передовий педагогічний досвід»

Так, передовий педагогічний досвід за І. Жерносеком — це така навчально-виховна чи організаційно-педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати в розв'язанні актуальних педагогічних проблем забез­печуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтегра­цією вже відомих форм, методів, прийомів, засобів.

Е. Моносзон визначає педагогічний досвід як практичну діяльність з виховання, освіти та навчання людини і як ре­зультат цієї діяльності, який знаходить своє відображення в якостях особистості вихованця (його загальноосвітній, трудовій підготовці, сформованості світогляду, морального обличчя, естетичному й фізичному розвитку, емоційно-вольовій сфері, рисах характеру та ін.).

У свою чергу, К. Скаткін тлумачить ППД як організований цілеспрямований педагогічний процес та його результат, який відображається в якостях особистості школяра.

За М. Поташником, передовий педагогічний досвід харак­теризується високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, актуальністю, перспективністю, науковою обґрунтованістю, раціональними витратами часу на досягнення високих результатів.

Л. Момот наголошує, що передовий досвід — це ре­зультат творчої праці вчителя (групи працівників освіти), що характеризується новизною.

За визначенням І. Підласого, «передовий педагогічний досвід — це такий засіб цілеспрямованого підвищення ефективності та вдосконалення навчально-виховного процесу, який здатен у сучасних умовах задовольнити актуальні потреби практики навчання й виховання».

На думку Л. Набоки, передовий педагогічний досвід — система творчої, оптимальної, повторюваної професійної діяльності педагога з елементами новизни, яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Слід зауважити, що поняття «передовий педагогічний досвід» входить до складу більш широкого поняття — «пе­дагогічний досвід» — як його різновид. Обидва є засобами пізнання педагогічних явищ (гносеологічна функція), фіксації, збереження, передачі інформації про результати практичної педагогічної діяльності (інформаційно-комунікаційна функція).

Передовий педагогічний досвід формується на основі педагогічного досвіду загалом як самостійна функціональ­на підсистема зі своїм набором ефективних прийомів та методів навчання й виховання, правилами їх застосування і оцінювання. Серед типових рис, які характеризують цю підсистему в комплексі, можна назвати такі:

а) передовий досвід передбачає осмислення великої кількості педагогічних фактів (явищ);

б) його становлення — процес свідомий, а не стихійний;

в) передовий досвід сприяє розвитку педагогічної теорії та практики.

Ю. Чабанський вважає, що передовий педагогічний досвід «у певному розумінні є синонімом оптимально організованої діяльності, що дає максимально можливі навчально-виховні результати за раціональної витрати часу й зусиль педагогів та учнів».

Характерною рисою передового досвіду, як зазначено у визначеннях цього поняття, є те, що він забезпечує пози­тивний результат за менших, ніж зазвичай, затратах часу і зусиль.

 

 

Тема досвіду:  "Інтерактивні форми роботи з педагогами"

  Автор досвіду: вихователь - методист Трифонова О.В.

  Вид досвіду: раціоналізоторський

  Провідна педагогічна ідея: досвід   розкриває сучасні інтерактивні форми і методи роботи з педагогами які під час  навчання сприяють підвищенню компетентності педагогів – «дошкільників», вивченню, апробації та активному використанню сучасних освітніх технологій, формують прагнення  до самоосвіти, саморозвитку, допомагають усім учасникам педагогічної взаємодії усвідомлювати свої професійні можливості й свою професійну цінність.

Рік узагальнення: 2010

Досвід вивчений і узагальнений:  завідувачем КДНЗ "Калинка". Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету. 


 

   Тема досвіду:  "Космос - безмежний простір"

  Автор досвіду: вихователь Британ Т.В.

  Вид досвіду: раціоналізоторський

  Провідна педагогічна ідея: головна педагогічна ідея      

  досвіду полягає у тому, щоб збагачувати у дітей загальні

  уявлення про природу, яка оточує дитину, показати 

  елементарний взаємозв"язок різних об"ьєктів природи між  собою, звернути увагу на зміни, які відбуваються в небі, красу та різноманстність стану небесної сфери, показати залежність життя на землі від космосу, формувати цілісний художній образ неба та його мешканців, основу розуміння єдності землі та неба.  

Рік узагальнення: 2009

Досвід вивчений і узагальнений: вихователем методистом КДНЗ "Калинка". Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету. 

 

 


 

 

   

    Тема досвіду:  "Образотворча діяльність. Нетрадиційний     

                     аспект"

   Автор досвіду: вихователь Пищаль І.В.

  Вид досвіду: раціоналізоторський

  Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали    розкривають авторський підхід щодо використання нетрадиційних методів, прийомів образотворчого мистецтва, їх впливом на виховання всебічно розвиненої дитини та пропонує методичні розробки конспектів. 

Рік узагальнення: 2009

Досвід вивчений і узагальнений: вихователем методистом КДНЗ "Калинка". Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету. 


 

     Тема досвіду:  "Формування основ культури здоровья у дітей

                           дошкільного віку"

   Автор досвіду: вихователь Комаровська О.В.

  Вид досвіду: раціоналізоторський

  Провідна педагогічна ідея: головна педагогічна ідея досвіду    полягає у забезпеченні високого рівня  виховання у дітей дошкільного віку валеологічної культури як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здоров'я і життя людини , знань про здоров'я і умінь оберігати , підтримувати і охороняти його , валеологічної компетентності , що дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки.

Рік узагальнення: 2014

Досвід вивчений і узагальнений: вихователем методистом КДНЗ "Калинка". Занесено до картотеки передового педагогічного досвіду міського методичного кабінету.